Heta Arbeten

Att veta hur du kan förhindra brand på din arbetsplats är livsviktigt. I vår heldagskurs Heta arbeten, får du genom praktiska övningar och teori lära dig om risker och förebyggande åtgärder för att förhindra brand eller annan skada. För att få utföra heta arbeten behöver du ha ett giltigt certifikat, detta är ett krav från försäkringsbolagen. Utbildningen ger kunskap om de risker som finns och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas, för att minimera brand eller annan skada. Efter godkänd utbildning brandskyddsföreningens certifikat utfärdas, som sedan är giltigt under 5 år.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar med svetsning, skärning, kapning eller liknande arbeten där upphettning och gnistbildning kan orsaka brandrisk. Även personal som ska arbeta som brandvakt eller tillståndsansvarig vid heta arbeten.
Du ska kunna tillämpa säkerhetsreglerna för heta arbeten. Du ska även ha kunskap för att bedöma risker för person och egendomsskador samt veta hur du kan begränsa och förebygga riskerna för brand på din arbetsplats. Du lär dig även att hantera befintlig släckutrustning, för att snabbt kunna släcka en begynnande brand.

Innehåll

• Säkerhetsreglerna för Heta arbeten
• Tillstånd/Kontrollista
• Lagar, förordningar, författningar och föreskrifter
• Brandskyddsorganisationen
• Brandteori
• Risker i den egna arbetsmiljön
• Brand- och skadeförebyggande åtgärder
• Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
• Den egna utrustningen och olika typer av släckanordningar
• Larmning och utrymning
• Praktikfall
• Praktiska släckövningar

Omfattning

8 timmar