Utbildningar

Här kan du ta del av kommande utbildningar samt göra intresseanmälan till ännu ej datumsatta utbildningar (se längre ner på sidan).


Förfina ditt urval


Ej datumsatta utbildningar

Nedanstående kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar, nätverk och seminarier styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordning

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen.

Business Model Canvas

Business Model Canvas beskriver din affärsmodell enkelt genom nio byggstenar som visar logiken bakom hur ett företag planerar att tjäna sina pengar. Canvasen är din vita duk där du skapar förutsättningarna för vad som förhoppningsvis ska bli ett framgångsrikt företag. BMC är kraftfullt verktyg att använda löpande under bolagets utveckling för att spegla verkligheten och kunna se sin egen utveckling.

Bättre arbetsmiljö

Syfte: Få kännedom om arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna är en nödvändighet för att kunna förstå det ansvar för arbetsmiljön man har som arbetsgivare och sitt uppdrag som skyddsombud. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i praktisk tillämpning av föreskrifterna. Utbildningen avser också ge ny kunskap med vetenskaplig förankring inom de olika områdena.

Core Tools

En 2-dagarsutbildning som ger dig kunskap om hur fordonsindustrins kvalitetsverktyg Core Tools (APQP/MG, SPC, MSA, FMEA och PPAP) och hur de bör tillämpas vid interna och externa revisioner. Utbildningen refererar till fordonsindustrins kvalitetskrav IATF 16949:2016 i tillägg till krav i ISO 9001. Förkunskaper om innehåll i IATF 16949:2016 är en fördel vid utbildningen.

Excel grund

Tillfället är fullbokat! Är du intresserad av ett nytt tillfälle med Excel Grund? Mejla till: therese.olsson@techtank.se

Excel påbyggnad

Målet med kursen är att dina kunskaper i Excel ska fördjupas. Vi går igenom länkar, granskning av formler, databashantering, länkar, pivottabeller, makron och mallar. Övningarna i kursen är utformade kring vanligt förekommande arbetsuppgifter.

GDPR

Under kursen går vi igenom grundläggande begrepp inom dataskydd och vilka principer som gäller vid personuppgiftsbehandling. Vi tittar närmare på de viktigaste artiklarna i dataskyddsförordningen och ger en detaljerad genomgång av skillnaderna mot den gällande personuppgiftslagen. Vi fokuserar på vilka förändrade förutsättningar som gäller för personuppgiftsbehandling i kommuner framöver, och diskuterar särskilt de tekniska och organisatoriska förändringar som måste planeras omgående. Vi tar även upp en rad praktiska exempel, fallstudier och vägledande rättsavgöranden.

Heta Arbeten

Att veta hur du kan förhindra brand på din arbetsplats är livsviktigt. I vår heldagskurs Heta arbeten, får du genom praktiska övningar och teori lära dig om risker och förebyggande åtgärder för att förhindra brand eller annan skada. För att få utföra heta arbeten behöver du ha ett giltigt certifikat, detta är ett krav från försäkringsbolagen. Utbildningen ger kunskap om de risker som finns och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas, för att minimera brand eller annan skada. Efter godkänd utbildning brandskyddsföreningens certifikat utfärdas, som sedan är giltigt under 5 år.

Ny som chef

Vi erbjuder en praktisk utbildning i att leda sig själv och andra. Allt ledarskap börjar med att förstå och kunna leda sig själv på ett bra sätt, därefter har man förutsättningar att på ett bättre sätt leda andra. Utbildningens mål är att du ska lära känna dig själv och med trygghet lära dig leda en grupp människor i olika sammanhang.

Nya ISO 9001 och ISO 14001 ver:2015

Vad skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna?

Presentationsteknik

Bli en mästare på att presentera! Att kunna presentera så att budskapet når fram till åhöraren är viktigt när man är i säljmöte, förhandlar med partnerföretag, står i TV-intervju eller pitchar för investerare.

Projektledning

Utbildningen är uppbyggd kring ett projekt, med alla dess olika beståndsdelar. Utbildningen hanterar projektet hela vägen, från idé till leverans. Utbildningens fokus ligger på projektets viktigaste del – den planerande fasen – med de olika metoder och verktyg som behövs. Den belyser även hur lagda planer skall följas upp, hur ett projekt skall avslutas (leverans) respektive utvärderas. Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt.

Projektledning påbyggnad inriktning ledarskap

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet. Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet.

Strategisk kompetensförsörjning

Det är viktigt att varje organisation arbetar löpande, systematiskt och strukturerat med sin kompetensförsörjning. Att säkra dagens och morgondagens behov av kunskap, kompetens, färdighet, talang och erfarenhet. Detta sker genom att bevaka sin omvärld och lyssna på intressenterna men även att göra kompetensutveckling och kompetensförsörjning till en strategisk fråga och låta verksamhetsplaneringen, processerna, rutinerna och lärandet leva i symbios.

SWE Simulated Work Environment

Utbildningstillfället den 6 december är fullbokat! Om du vill anmäla dig eller en kollega till reservlistan och kan har möjlighet att hoppa in med kort varsel samma dag, vänligen hör av dig till therese.olsson@techtank.se I samarbete med Volvo Cars i Olofström erbjuder Techtank utbildningstillfällen i Volvos SWE-anläggning. SWE betyder Simulated Work Environment och är Volvos egen pedagogiska 1-dagsutbildning i Lean. Kort beskrivet får man via en ”lådbils-fabrik” lära sig om vad Lean är, hur förbättringar kan göras, vilken effekt dessa förbättringar faktiskt har och skapar på så sätt en mycket god insikt i värdet av att öka kompetenserna i Lean. Utbildningen varvar teori och praktik med inriktning på grundläggande kunskap i Volvo Cars produktionssystem och Lean.

Truckförare A- och B-truckar

Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. (AFS 2006:5). Det som från början var ett sätt att öka säkerheten på arbetsplatserna, ses numera som en investering istället för bara en skyldighet. Utbildade förare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. Montico erbjuder en utbildning till truckförare för trucktyp A och B. Utbildningen ger effektivare och mer lönsamma förare. Syfte med utbildningen Efter godkänd utbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i typ A och B. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.


Ej datumsatta seminarier