Framtidskompetens i Blekinge: Leda utan att vara chef

Framtidskompetens i Blekinge: Leda utan att vara chef

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge. Kursen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik. Utbildningen är kopplad till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Målgrupp

För dig som leder andra på jobbet utan att vara formell chef. Du kanske leder projekt, är processledare, har hand om arbetsgrupper, är koordinator, samordnare eller går in som ställföreträdande chef. Denna insats ingår i block Förändringsagenter och dessa tillfällen i septemeber är fortsättningen på den utbildning som påbörjades i februari 2020 men som fick skjutas upp. Dessa tillfällen är dag 2 uppdelat på två olika grupper.

Innehåll

I modulen går vi igenom livshjulet och vikten av att ha balans mellan arbetsliv och privatliv. Deltagarna får skapa sitt eget livshjul som visar hur det ser i dagsläget, samt fundera över hur man hade velat att det såg ut.
Vi går också igenom vilka olika roller man har, både i arbetslivet och privat. Deltagarna får lista sina roller samt hur mycket tid man lägger på varje roll. Ser fördelningen ut som man önskar?
I modulen går vi igenom hur fördelningen av ledarens tid kan se ut under en arbetsdag. Deltagarna får göra en skattning hur deras fördelning ser ut i dagsläget.

DISA -Beteendeprofil
I modulen går vi igenom Jungs och Moulton Marstons forskning kring olika personlighetstyper samt vad DISA står för, Dominant, Inspirerande, Stabil och Analytisk. I modulen går vi igenom hur vi kan förstå oss själva bättre, hur vi kan dra nytta av denna kunskap i vårt sätt att leda och kommunicera. Vi gör enklare tester kring detta.
Vi går igenom skillnaden mellan introvert och extravert beteende, om vi föredrar att ta rationella beslut eller känslomässiga beslut, vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna få för oss själva och vår omgivning. Vi tittar också på vilka konsekvenser beteendet har för ledarskapet.
DISA, vilket beteende har människor runt mig, som jag ska leda?
I modulen skapas kunskap kring vikten av att förstå vilket beteende de människor man ska leda har. Olika människor beter sig olika beroende på vilken personlighetstyp de är. Genom att skapa förståelse för sina medarbetares beteende kan man anpassa hur man både kommunicerar och leder dem på bästa sätt.
Vi går igenom de olika färgerna/personlighetstyperna och deras:
• Karaktärsdrag
• Styrkor
• Självbild
• Andras uppfattning
• Behov för att må bra

Drivkrafter och Motivation
I modulen går vi igenom Mazlows behovstrappa och vilka ursprungliga fem steg som ingår. Vi tittar också på Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstillfredsställelse, där Herzberg skiljer på hygien- och motivationsfaktorer. Detta kopplar vi till Mazlows teori. Till sist går vi igenom Eduard Sprangers teori om de sex olika drivkrafterna. Vi diskuterar hur drivkraften hos människor inspirerar och får dem att agera. Vi tittar också hur drivkrafterna påverkar ens ledarskap. Deltagarna gör ett test som visar vilka drivkrafter deltagarna har.

Situationsanpassat Ledarskap
I modulen går vi igenom Paul Herseys och Ken Blanchards modell för Situationsanpassat Ledarskap som bygger på att varje situation kräver sin ledarstil. Vi lär oss analysera de olika behov som finns i varje situation och därefter anpassa vår ledarstil. Beroende på medarbetarens kompetens, uppgiftsmognad och motivation så måste ledarstilen anpassas. Vi diskuterar hur deltagarna leder sina grupper idag.
Vi lär oss att känna igenom de olika utvecklingsnivåerna en medarbetare kan befinna sig på och vi går igenom när man ska använda de olika stilarna; Instruera, Coacha, Stödja samt Delegera. Vi lägger vikten på att det inte finns någon ledarstil som är bäst utan att ett effektivt ledarskap uppstår när man anpassar stilen efter situationen. I modulen gör vi ett par praktiska övningar för att skapa förståelse för teorin vi lärt oss. Resultatet diskuteras i gruppen.

Grupputveckling
I modulen går vi igenom Meredith Belbins teori om Grupputveckling och vilka nio olika roller som kan förekomma i en arbetsgrupp på jobbet. Hur ser en bra sammansatt grupp ut och vilka roller bör medlemmarna ha? Oftast är man inte bara en renodlad roll utan man har två till tre starka roller. Genom att man kommer till insikt vilka roller man själv besitter kan man komplettera sitt team med medarbetare som uppfyller de andra rollerna.
Vi lär oss att identifiera effektiva team samt skapar förståelse för varför ett team kan fungera sämre. I modulen gör vi praktiska övningar för att skapa förståelse för teorin vi lärt oss. Resultatet diskuteras i gruppen.
Vi går också igenom Will Schutz teori kring grupputveckling, FIRO. Vi tittar på de olika faserna; Tillhöra, Gemyt, Rollsökning, Idyll, Samhörighet och vad som kännetecknar de olika faserna. Vad är det som gör att en grupp befinner sig i en viss fas och hur kommer de vidare?
Vi lär oss varför vissa grupper fungerar bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är samma.

Kommunikation & Lärstilar
I modulen går vi igenom våra kommunikationsprofiler, och kopplar det till våra personlighetstyper. Vi går igenom vad som kännetecknar de olika profilerna samt hur man kan uppfattas av andra personer. Vi diskuterar vikten av att förstå vem man kommunicerar med. Deltagarna får göra test kring deras kommunikationsprofil. Resultatet diskuteras i gruppen.
Vi går också igenom våra lärstilar, dvs hur vi lättast tar till oss information. Det handlar exempelvis om hur vi koncentrerar oss, hur det påverkas av vår personlighet och vilka sinnen vi föredrar. Vi diskuterar vikten av att anpassa informationen till målgruppen.
Vi går igenom Bandlers och Grinders teori om VAK lärstilar. VAK utgår från sinnena och är uppdelat i visuell, auditiv och kinestetisk/taktil. Majoriteten av oss människor har behov av att lära med sitt ”bästa” sinne. Deltagarna får göra VAK-test som visar på vilken stil de föredrar.
I modulen går vi även igenom Kolbs teori om lärstilar och deltagarna gör test kring detta.

Konflikthantering
I modulen går vi igenom hur man hanterar konflikter både mellan individer och grupper. Vi tittar på olika typer av konflikter exempelvis hur en konflikts förlopp kan se ut. Vi går igenom olika konfliktstilar (Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument) samt tittar på konflikttrappan. I modulen gör vi praktiska övningar för att skapa förståelse för teorin vi lärt oss. Resultatet diskuteras i gruppen.