Framtidskompetens i Blekinge: Intern & extern rekryteringsprocess

Framtidskompetens i Blekinge: Intern & extern rekryteringsprocess

För deltagare i ESF-projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Målgrupp

Föreläsningen är öppen för dig som har en chefsroll på något av de deltagande företagen i Framtidskompetens i Blekinge. Denna insats ingår i Block Chef.

Syftet med seminariet är att få ökad kunskap vad gäller rekrytering som helhet och därigenom bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla kompetens i företaget på ett inkluderande och jämställt sätt. Det kommer att ges tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan företagen som deltar varvat med teori och praktiska tips.

Innehåll

Intern & extern rekryteringsprocess med Jenny Månsson Nummelin.

Rekrytering är för alla företag en viktig fråga. Att hitta rätt kompetens, rätt person är en av de viktiga nycklarna till framgång.
Vi vet att felrekryteringar är kostsamma och att vi därför bör göra vårt yttersta för att minimera riskerna.

Några av de delområden inom ämnet rekrytering vi kommer att beröra är:

• rekryteringsprocess (olika varianter) och vikten av att ha en sådan
• kravprofil (hur gör vi en sådan?)
• att skriva annons som attraherar rätt människor på ett inkluderande och jämställt sätt
• hur hanterar vi interna vs externa kandidater?
• kommunikation med kandidater
• intervjustruktur
• tips, tricks och fallgropar vid personbedömning
• referenstagning och avslut/avtackning/introduktion för den vi anställer

Detta tillfälle genomförs inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge som finansieras av Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park. Läs mer på www.techtank.se/projekt/fra...

Omfattning

3 timmar och 30 minuter