Beställarkompetens Automation

Beställarkompetens Automation

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Under hela våren 2021 erbjuds via IUC utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

Målgrupp

Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen.

Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.

Innehåll

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande små och medelstora företagen har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. För att tillgodose industriföretagens behov erbjuder IUC Sverige utbildningar inom ramen för projektet Automation & Robotik.

UTBILDNINGAR FÖR INDUSTRIN I HELA SVERIGE
Dels finns en endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare, dels finns en tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion. Utbildningarna genomförs digitalt och erbjuds den tillverkande industrin runt om i hela Sverige via IUC-nätverket. Den första utbildningen syftar till att öka beställarkompetensen hos deltagarna för att förenkla att ta ett nästa steg. Tvådagarsutbildningen är till för medarbetare i företagen.

BESTÄLLARKOMPETENS GER RÄTT KRAV PÅ AUTOMATION
Utbildningen i beställarkompetens ökar förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har gällande automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Utbildningen klargör frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål
- Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
- Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
- Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
- Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
- Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Vi rekommenderar att denna utbildning följs av en tvådagars utbildning i omställning för medarbetare i produktion. Det ger en breddad kunskap inom företaget, på både lednings- och medarbetarnivå.

DATUM:
Onsdagen den 7 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
Tisdagen den 13 april
Tisdagen den 11 maj
Tisdagen den 8 juni

Till mer information om och anmälan till utbildningen i Beställarkompetens: storage.googleapis.com/iuc-...

Omfattning

3 timmar