Ny som chef

Ny som chef

Vi erbjuder en praktisk utbildning i att leda sig själv och andra. Allt ledarskap börjar med att förstå och kunna leda sig själv på ett bra sätt, därefter har man förutsättningar att på ett bättre sätt leda andra. Utbildningens mål är att du ska lära känna dig själv och med trygghet lära dig leda en grupp människor i olika sammanhang.

Målgrupp

För dig som är ny eller blivande i chefsrollen, utbildningen passar för nya chefer, ledare och mellanchefer.

Innehåll

Dag 1 - Leda sig själv

Temat för dagen är det egna ledarskapet. Grunden till ett gott ledarskap bottnar i god självinsikt – att förstå och kunna använda sig själv och sina förmågor på bästa sätt för att leda andra mot ett gemensamt mål. Korta teoripass varvas med reflektionsövningar och
praktisk träning utifrån deltagarnas behov och aktuella situationer i vardagen. Exempel på innehåll:
Utveckla ditt personliga ledarskap
• Introduktion: Ledarskapets grunder
• Rollen som ledare
• Nycklar till ett gott Ledarskap – självinsikt, kompis eller chef, fallgropar
• Reflektion
Samspel mellan ledarskap och medarbetarskap
• Det gemensamma uppdraget
• Mål som vägleder och skapar engagemang
• Självledarskap – samspel, relationer, tillit
Att skapa ett bra samarbetsklimat med öppenhet och kommunikation
• Värderingar, attityder och beteenden
• Motivation och drivkrafter
• Att involvera och skapa engagemang
Kommunikation – nyckeln till ett tydligt ledarskap
• Grunder för effektiv kommunikation
• Olika personlighetstyper och kommunikationsstilar
• Lyssna och fråga på rätt sätt, samtalsnivåer
• Att nå resultat genom feedback
Planera och leda i vardagen
• Balans i livet – förebygga och hantera stress
• Prioritering – tid och fokus på rätt saker - modell
• Delegering

Dag 2 - Att leda grupper/team

Temat för dagen är gruppen och samarbete. Att öka insikt och förståelse för hur man kan hantera utveckling och förändring utan att tappa i effektivitet, med koppling till deltagarnas egen arbetssituation. Syftet är att öka kunskapen och förmågan att kommunicera och ge feedback på ett konstruktivt och utvecklande sätt i olika typer av situationer. Korta teoripass varvas med praktisk träning utifrån deltagarnas behov. Exempel på innehåll:
Situationsanpassat ledarskap i praktiken
• Att anpassa ledarstilen utifrån individ och situation
• Att vara bekväm i olika ledarstilar; coachande, delegerande, styrande.
• Feedback i vardagen – träning och praktiska tips
Att få en grupp att fungera tillsammans
• Skillnad mellan grupp och team
• Få en grupp att fungera tillsammans - gruppers olika utvecklingsfaser
• Så får du ditt team att prestera tillsammans och må bra – tydliga roller, ansvar och spelregler
Kommunikation – inte bara ord
• Verbal och icke-verbal kommunikation
• ”Nonviolent communication” – en kommunikationsmodell för respektfull dialog
• Praktisk träning och reflektion
Att förebygga och hantera konflikter
• Vad underlättar eller hindrar konstruktivt samarbete med andra?
• Ledarens roll i konflikter
• Våga agera – verktyg/metoder som bidrar till att lösa upp konflikter


Dag 3 - Kommunikation och retorik

Temat för dagen är att få förståelse för vikten av god kommunikation då kommunikation är kittet i alla grupper samt att förstå konsekvenserna av dålig kommunikation och hur det går att motverka. Målet med dagen är att utforska samtalet och hur det kan användas för att uppnå olika syften.
Kultur och värdegrund
• Vad är en värdegrund och hur påverkar den kulturen?
• Modell som beskriver de olika delarna som bildar kulturen
• Ledarens roll som förebild och kulturbärare
Förhandlingsteknik
• Samtalsnivåer - att bygga förtroende
• Samtalsprocessen - att gå från ord till handling.
• Det goda samtalet – dialog vs diskussion
Konsten att påverka
• Sju principer för påverkan
• Ordens makt - att använda rätt formuleringar
• Kroppsspråket
Att känna igen maktspråk
• Språkbruk och tilltal
• Vanliga härskartekniker
• Att hantera härskartekniker
Det här tar jag med mig:
• Tre saker jag vill jobba vidare med för att utveckla mitt ledarskap
Under utbildningsdagarna arbetar vi processinriktat och varvar teori med träning och praktiska övningar, diskussioner och tid för egen reflektion. En viktig del av utbildningen är erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Det skapas ett nätverk som man kan ha stor glädje av långt efter utbildningen.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Omfattning

24 timmar